Obchodné podmienky - TIVA-kompresory.eu - predaj a servis kompresorov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obchodné podmienky


1. PREDMET ÚPRAVY


1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky
upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti TIVA, s.r.o., so sídlom: Beňadická 30, 851 06 Bratislava, IČO: 35 885 904, IČ DPH: 2020367316, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: s.r.o, vložka číslo 31726/B4 (ďalej len „spoločnosť TIVA“ alebo len „TIVA“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.tiva-eshop.eu

2. DEFINÍCIE


2.1. Pojmy definované v tomto článku 2.
, majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop.

E-Shop je internetový obchod spoločnosti TIVA umiestnený na internetovej stránke www.tiva-eshop.eu nakupovanie tovaru ponúkaného TIVA na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia.

Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované TIVA (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách).

2.4. Kupujúci.

Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať  tovar cez E-Shop a uzavrieť s TIVA kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez na E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti TIVA. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnená osoba.
Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár.
Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru.
Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.tiva-eshop.eu, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno výrobcu, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.tiva-eshop.eu. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä kompresory a k tomu dané príslušenstvo, elektrotechnika.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV


3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy
, na základe ktorej spoločnosť TIVA dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti TIVA.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka).
Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti TIVA. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.tiva-eshop.eu a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti TIVA, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,
vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany TIVA,
márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.
3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy.
Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti TIVA adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť TIVA potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti TIVA neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy.
Spoločnosť TIVA je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá
okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok TIVA dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky
po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti TIVA. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť TIVA povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU


4.1. Kúpna cena za objednaný tovar
je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany TIVA. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu
tovaru zo skladu TIVA do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob,
pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje
zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti TIVA a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

platba na účet spoločnosti TIVA platobnou kartou pred dodaním tovaru,
platba na účet spoločnosti TIVA prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, e – platbami VÚB,..),
dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru,
platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,
platba kuriérovi pri prevzatí tovaru

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu
je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti TIVA uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti TIVA sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)


5.1. Dodacia lehota
, v ktorej je spoločnosť TIVA povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť TIVA dodať tovar kupujúcemu v najneskôr lehote 15 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru
, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny
na účet spoločnosti TIVA začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti TIVA za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. MIESTO DODANIA


6.1. Miestom dodania
je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť TIVA ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA


7.1. Spôsob prepravy tovaru
do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru
do miesta dodania sú:

Poštová preprava do 3-5 dní („na dobierku“),
Preprava kuriérom do 2 dní,
Expresná preprava kuriérom do 24 hodín (Švihaj šuhaj) - iba pre Bratislavu.

7.3. Informácia o cene prepravy
(prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

8. DODANIE TOVARU


8.1. Záväzok spoločnosti TIVA
dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky